KOREA
&
VIETNAM
Economic Cultural Association

한국과 베트남간의 공통적인 문화와 역사인식의 토대 위에 경제 및 문화교류를 강화하고, 상호 깊은 이해와 신뢰를 바탕으로 양국의 경제, 문화, 사회, 교육, 청소년 등 각 분야에 걸친 교류와 협력을 증진시켜 보다 성숙된 양국의 관계 발전에 이바지합니다.

KOREA & VIETNAM
ECONOMIC CULTURAL ASSOCIATION

Tăng cường giao lưu kinh tế và văn hóa trên cơ sở văn hóa chung và nhận thức lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam; Trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau sâu sắc, chúng ta đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ ngày càng bền vững giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và thanh niên.

KOREA & VIETNAM
ECONOMIC CULTURAL ASSOCIATION

Strengthen economic and cultural exchanges on the basis of common culture and historical awareness between Korea and Vietnam; Based on deep mutual understanding and trust, we contribute to the development of more mature relations between the two countries by promoting exchanges and cooperation in each field, including economy, culture, society, education, and youth.

Economy

Economic Cooperation

more view
Culture

Cultural Exchange

more view
Project

Project Management

more view

마음껏 꿈꾸고 일할 수 있는 KOVECA 를
만들고 있습니다.

%

KOVECA 경제 협력 사업 목표 성공률

여명

KOVECA 누적 회원수

억원

2023년도 KOVECA 경제교류 지원금액

KOVECA
Youtube
Play

한베수교28주년 기념
권성택부회장, 안경환 교수,
연예인축하영상모음

공지사항 및 뉴스게시판

News

박닌성 대표단, 주한베트남대사관 방문 및 협력
"베트남 농업및 농촌개발총연맹(회장 Nguyen Tri Ngoc..
KOVECA의 베트남의 대나무 외교를 통한 베트남과 한국..
2023.07 베트남 출장보고서
KOVECA 홈페이지 리뉴얼

Gallery

박닌성 대표단, 주한베트남대사관 방문 및 협력
베트남 보건부 및 한국대사관 식약관 미팅

Partners