About Us

Korea & Vietnam
Economic Cultural Association

Founding Declaration
창립선언문

단체명 : 사단법인 한베경제문화협회

베트남은 지구상에 있는 수많은 나라 중에 문화, 역사, 민족성 , 심지어 인종적으로 까지 한국과 가장 닮은 나라 입니다. 고대사로부터 20세기 외세 침탈과 분단의 아픔을 겪는 현대사에 이르기까지 매우 유사한 역사적 배경을 공유하고 있는 한국과 베트남은 1992년 양국수 교 이래 경제와 문화 등 다방면에 걸친 놀라운 발전을 이룩하며 가장 가까운 동반자가 되어 서로 깊은 선린관계를 유지하고 있습니다.

베트남은 동남아지역 한류의 집합지로 K-Pop과 드라마에서부터 음식과 패션 등 한국문화 전반에 깊은 애정을 나타내고 있으며, 이미 수 만 명의 베트남 여성과 한국 남성의 혼인으로 형성된 사돈관계는 각자의 단순한 국익을 넘어선 매우 특수한 관계를 형성하였고 이를 뒷 받침하기 위한 상호 깊은 이해와 문화적 연대를 필요로 하고 있습니다. 더욱이 서로 비슷한 생활습관, 풍속, 종교에 이르기까지 수많은 문화적 동질성은 오늘처럼 한국과 베트남의 급속한 관계 발전이 결코 우연이 아님을 입증하고 있습니다.

베트남은 1억에 육박하는 많은 인구와 높은 교육열로 무장한 젊고 우수한 인력, 긴 해안선을 낀 풍부한 자원을 가진 무한대 잠재력을 갖춘 나라로 베트남의 인적, 물적 자원과 한국의 기술력 및 자본의 결합은 현재 양국의 경제발전을 한 차원 높은 곳으로 견인시키는 원동력 이 되고 있습니다.

이에 21세기 아시아의 중심축으로써 보다 긴밀한 양국관계를 유지 발전 시켜가기 위해서는 상호 문화에 대한 총체적인 이해와 협력이 우선시 되며 이를 바탕으로 각 분야별 교류를 활성화 시켜 양국의 문화 및 경제발전을 이룩하고 한층 성숙한 한.베트남 동반자 관계를 유지 확대시키기 위하여 사단법인 한.베경제문화협회를 창립합니다.

2013년 8월 8일

사단법인 한베경제문화협회 창립총회 발기인 일동

Founding Declaration

KOVECA (Korea & Vietnam Economic Cultural Association)

Hàn Quốc và Việt Nam đều mang những nỗi đau của chiến tranh, phân chia đất nước. Năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao, từ đó đến nay cả hai nước đã cùng nhau hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế…

Đặc biệt, về mặt văn hóa, Việt nam đã dành tình cảm to lớn cho văn hóa Hàn Quốc như K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc, âm nhạc, thời trang. Ngoài ra hôn nhân của các cô gái người Việt và chàng trai người Hàn cũng góp phần tạo ra mối quan hệ đọc đáo giữa hai nước, mối quan hệ thông gia này đã vượt qua lợi ích quốc gia và nó đòi hỏi sự thấu hiểu lẫn nhau và yêu thương chân thành. Thêm nữa, sự giống nhau về những thói quen sinh hoạt, tập quán, tôn giáo đã khiến cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc không phải chỉ là sự tình cờ mà còn là sự kết nối lâu dài về sau.

Với dân số trên 100 triệu người, sức mạnh về mặt nhân lực, trí lực của giới trẻ Việt Nam đã trở thành nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Việc hợp lực giữa nguồn tài nguyên con người của Việt Nam cùng sức mạnh kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư của Hàn Quốc và cả sự hợp lực của hai nước sẽ trở thành nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

.Hiệp hội KOVECA sẽ làm việc dựa trên tinh thần thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, hiểu rõ về văn hóa của nhau, duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững.

Hiệp hội giao lưu văn hóa Hàn Viet

08.08.2013

Partners